Praktijkinformatie

Klachtenregeling

Motoriek in beweging  is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Hierdoor is de praktijk automatisch aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor paramedici.

Daarnaast hanteert Motoriek in beweging een eigen, interne, klachtenprocedure. Op het klachtenformulier kunt u schriftelijk uw klacht over de praktijk, de behandeling van uw kind en/of de behandelend kinderoefentherapeut indienen. Ook kunt u uw klacht telefonisch voorleggen aan de vertrouwenspersoon van Motoriek in Beweging (dhr Damen) op telefoonnummer 06-47557177.

Klant ervaringsonderzoek
Omdat Praktijk voor kinderoefentherapie u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk. Daarom nodigen wij u  aan het einde van het behandeltraject uit om mee te doen aan een online vragenlijstonderzoek. De online vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. De vragenlijst wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij: Qualizorg BV.

Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt?
De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door Motoriek in beweging gebruikt om verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. Daarnaast kunnen de resultaten ook gebruikt worden ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Waarneemregeling

Tijdens de behandeling van uw kind bij Motoriek in Beweging kan het voorkomen dat uw behandelend kinderoefentherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door één van de andere kinderoefentherapeuten van Motoriek in beweging. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderoefentherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. Deze vervanging wordt (vrijwel) altijd uitgevoerd door een van de kinderoefentherapeuten van Motoriek in beweging

Hygiëne
Oefentherapie is een vak, waarbij soms sprake is van direct lichamelijk contact tussen uw kind en de oefentherapeut. Wij stellen het daarom op prijs indien u hiermee rekening houdt met betrekking tot persoonlijke verzorging van uw kind. Wij zorgen voor schone behandelkamers, schone toilet- en doucheruimtes en een schone trainingszaal.

Wachttijden
Wij zorgen ervoor dat uw kind na verwijzing van uw (huis)arts, direct een behandelafspraak krijgt. Deze zal ingepland worden binnen max. 5 werkdagen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven, die de regel bevestigen (bijv. in geval van ziekte of vakantie), maar ons streven is er heel nadrukkelijk op gericht om uw kind zsm in behandeling te nemen.

Patiënten met een spoedeisende verwijzing worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Uw verwijzer bepaalt in dit geval of er sprake is van spoed en belt ons meestal rechtstreeks voor het maken van een afspraak. De behandelindicatie van uw kind kan voor ons ook een reden zijn om u met voorrang te behandelen, waarbij wij ook de bovengenoemde termijn in acht zullen nemen.

Privacy

Motoriek in beweging hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In alle behandelkamers is de privacy daarom gewaarborgd. Wel werken de kinderoefentherapeuten regelmatig in open ruimtes om zo de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven van het kind te integreren.

Daarnaast hanteren wij binnen onze praktijk een privacy reglement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit computerbestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsbrieven, worden in een afgesloten kast bewaard. Het privacyreglement kunt u op aanvraag inzien.

Meer over hoe wij omgaan met uw privacy en persoonsgegevens leest u hier.

Betalingsreglement

Op de betaling van facturen (voor particuliere verzekerden) voor behandelingen gegeven door een (Kinder)Oefentherapeut Cesar of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

A

1. De patiënt/ cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling (Kinder)Oefentherapie Cesar.

A

2. Wanneer de patiënt/ cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de (Kinder) Oefentherapeut Cesar het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/ cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

A

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de (Kinder) oefentherapeut Cesar bij wie de patiënt/ cliënt onder behandeling is/ was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

A

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/ cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/ cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De (kinder) Oefentherapeut Cesar is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de (Kinder) Oefentherapeut Cesar heeft.

A

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/ cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

A

6. Indien de patiënt/ cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt/ cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

A

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/ of de cliënt aan de(kinder) Oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de (kinder) Oefentherapeut Cesar van beslissende aard.

A

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/ cliënt en de (kinder) Oefentherapeut Cesar, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Downloads

Samenwerkingspartners